GRUPA MŁODYCH

Młody człowieku!

- jeżeli masz 13 - 19 lat

- jeżeli chcesz działać i realizować się w grupie innych młodych osób

- jeżeli masz pomysły na działania i chcesz się nimi podzielić

jeżeli potrzebujesz rozwoju i twórczego towarzystwa innych

- lub po prostu nie wiesz czego chcesz i szukasz inspiracji

ZAPRASZAMY!

Powstaje nowa grupa młodych, która chce się uczyć, rozwijać i sprawdzać w działaniu.

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dn. 12.03.2019r. godz. 1500

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej (budynek HDK)

Klauzula informacyjna o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie pełni Ewa Górna, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Czytaj więcej...

Sprawozdawczość 2017

 

Sprawozdanie [PDF]

Czytaj więcej...

Sprawozdawczość 2016

 

Sprawozdanie [PDF]

Czytaj więcej...

Regulamin imprez

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie, zwaną dalej Organizatorem.  

2. Przez imprezę rozumie się konkursy, festyny, zajęcia animacyjne, szkolenia, kursy, prelekcje oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2015 r. do odwołania.

4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

3. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

III. Zmiany terminu imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez, składzie komisji oraz do zmiany terminów imprez.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przekazywania jest telefonicznie lub przesyłana na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

4. W ten sam sposób Organizator poinformuje Zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z dnia                             29 października 1997 r., Nr 133, poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane uczestnika (nazwisko i imię, nr telefonu, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,                         z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości,  że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

V. Odpowiedzialność

1.  Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania treści spotkań bez zgody Organizatora i prelegenta.

2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VI. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, stałe lub tymczasowe, zostaną opublikowane na stronie www.mbphrubieszow.pl.

Sprawozdawczość 2014

Czytaj więcej...

Sprawozdawczość 2015

Formy pracy

Niemalże od początku powojennej działalności biblioteka rozpoczęła prowadzenie pracy kulturalno – oświatowej w środowisku. Były to spotkania autorskie, konkursy czytelnicze. Swoją działalność biblioteka wzbogacała seansami filmowymi dla dzieci i młodzieży (bajki, filmy popularno – naukowe), współorganizowanymi z innymi placówkami sesjami naukowymi o Bolesławie Prusie i Stanisławie Staszicu, montażami słowno – muzycznymi prezentującymi sylwetki znanych poetów, a także dużymi wystawami poświęconymi: twórcom kultury polskiej, ziemi hrubieszowskiej, książce. Popularną formą rozpowszechniania książki były również kiermasze.

Czytaj więcej...

Regulamin biblioteki

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HRUBIESZOWIE 

(tekst ujednolicony, obowiązuje od 1 lipca 2017 r.)

 

§ 1

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.

2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.

3. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie na miejscu ze zbiorów i sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

4. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości lub innych dokumentów w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.

5. W bazie przechowywane są następujące dane:

- nazwisko i imię,
- PESEL,
- płeć,
- adres stałego pobytu,
- numer telefonu kontaktowego,
- przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS),
- opcjonalnie: adres e-mail, adres tymczasowego pobytu, nazwisko i imię oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

6. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt (Załącznik nr 1 do regulaminu) oraz potwierdzić odbiór karty uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki (Załącznik nr 2 do regulaminu). Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po uprzednim podpisaniu przez nich oświadczenia potwierdzającego zapoznanie z niniejszym regulaminem (Załącznik nr 1 do regulaminu).

8. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

9. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów, zwana dalej Biblioteką.

2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 z późn. zm.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.Obowiązek podania przez Czytelnika danych określonych w Zobowiązaniu, w tym numeru PESEL wynika z nałożonego na Bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt.1 w zw. z art. 14 ust.2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych. Do skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL. 

4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Biblioteka może przetwarzać dane osobowe w celu:

- realizacji ustawowych obowiązków lub/i zadań Biblioteki,
- zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych przez Bibliotekę zbiorów, w tym dochodzenia z tego tytułu ewentualnych roszczeń,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów wykonywanych przez Bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.

6.  Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów ustawowych, zadań i obowiązków oraz celów statystycznych, dla których są przetwarzane.  W przypadku braku aktywności na koncie Czytelnika dłuższym niż 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.

7.  Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

8.  Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek udostępnienia będzie wynikał z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

9.  Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały profilowaniu.

10.  Biblioteka nie przekaże danych Czytelnika poza obszar Unii Europejskiej.

11. Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3

1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.

2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HRUBIESZOWIE, KARTA BIBLIOTECZNA, numer karty, numer identyfikacyjny PIN, kod kreskowy oraz adresy: strony internetowej i e-mail Biblioteki.

3. Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.

4. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.

5. Za osoby niepełnoletnie wypożyczenia z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.

6. Pracownicy biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni.

7. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

8. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 3.

§ 4

1. W jednej placówce można wypożyczyć łącznie do 5 pozycji.

2. Wypożyczone zbiory można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.

3. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 10 wypożyczonych woluminów książek w jednej placówce oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji.

4. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczonych pozycji osobom nie posiadającym stałego miejsca pobytu na terenie Hrubieszowa oraz innym osobom korzystającym z wypożyczenia nie dłużej niż 12 miesięcy. Od tych osób, za każdą wypożyczoną pozycję, może być pobierana kaucja zwrotna w wysokości określonej w Załączniku nr 4. Kaucja ta jest honorowana we wszystkich placówkach Biblioteki ale jej zwrotu dokonuje wyłącznie placówka, w której została wpłacona. Kaucja może być zwrócona wyłącznie na podstawie pokwitowania wydanego przez Bibliotekę przy jej wnoszeniu.

5. Osobom, które podczas zapisu nie przedstawiły dokumentu zawierającego numer PESEL, ogranicza się liczbę wypożyczonych pozycji do 1, do czasu uzupełnienia danych. Zasada ta odnosi się również do osób niepełnoletnich zapisywanych przez opiekunów.

6. Ustala się następujące okresy wypożyczania dla poszczególnych rodzajów zbiorów bibliotecznych:

- słowniki i encyklopedie – 2 dni,
- filmy – 14 dni,
- pozostałe zbiory (książki, programy multimedialne, płyty audio) – 30 dni.

Powyższe okresy wypożyczania ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

7. Nie wypożycza się wydawnictw z księgozbioru podręcznego, zniszczonych i wymagających konserwacji oraz dokumentów elektronicznych, jeśli tak stanowią przepisy prawa.

8. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczonych zbiorów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

9. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie, e-mailem  lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.

10. Wypożyczający może zarezerwować zbiory biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników lub w terminie wskazanym w powiadomieniu telefonicznym, sms, e-mail.  Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

11. Wypożyczający może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamawiać pozycje znajdujące się aktualnie w zbiorach. Liczba pozycji zamawianych jednorazowo jest ograniczona do limitu konta bibliotecznego w jednej placówce. Usługa jest aktywna w dni powszednie od godz. 20.00 do 7.00 oraz w niedziele. Pozycje zamówione należy odebrać w terminie wskazanym w komunikacie na stronie internetowej.

12. Zabrania się kopiowania wypożyczonych zbiorów na nośnikach magnetycznych i elektronicznych. Wypożyczone oprogramowanie przed zwrotem do Biblioteki należy odinstalować.

13. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości określonej w Załączniku nr 3. Osoby wpłacające kaucję według zasad opisanych w p. 4 dopłacają różnicę wynikającą z ceny inwentarzowej wypożyczonych pozycji.

14. Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań, o których mowa w p. 17 lub jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczania.

15. W przypadku zwrócenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia Bibliotece opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 3. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

16. Biblioteka jest uprawniona do potrącenia opłaty za zwłokę z kwoty wpłaconej kaucji.

17. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone zbiory biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same zbiory lub – w porozumieniu z bibliotekarzem – inne zbiory o co najmniej identycznej wartości. W przypadku zniszczenia lub zgubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.

18. W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego w p. 17, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny inwentarzowej zagubionej lub zniszczonej pozycji, nie mniej jednak niż 30 zł.

19. Przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w p. 15, 17, 18, powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 5

1. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

2. Bibliotekarz może żądać od użytkownika przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Z udostępnionych zbiorów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Wysokość opłaty określa Załącznik nr 3.

4. Kopiowanie zbiorów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

5. Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem biblioteki.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan i całość udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych zgodnie z p. 17. Regulaminu.

§ 6

1. Internet może być wykorzystany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.

2. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej.

3. Jedna osoba może korzystać z dostępu do internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.

4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

5. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.

6. Zabrania się:

- wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,
- instalowania programów,
- otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
- wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.

7. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.

8. Ściągnięte z internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

9. Można wykonywać wydruki wyszukanych w internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku należy poinformować bibliotekarz. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 3.

10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.

11. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikacje osób dokonujących takich prób.

12. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

13. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

§ 7

1. Usługi na rzecz użytkowników mogą być realizowane w godzinach pracy Biblioteki, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Rodzaje wykonywanych usług: kserowanie, drukowanie, skanowanie, bindowanie, laminowanie oraz faksowanie.

3. Ceny usług określa Załącznik nr 3.

§ 8

1. Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:

- ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej, dwóch lub trzech we wszystkich placówkach łącznie,
- czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,
- stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik placówki, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów lub  osoba przez niego upoważniona. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej:

- obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w § 4 p. 15, 17, 18 lub od nich odstąpić,
- czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego Regulaminu.

3. Zmiany treści niniejszego Regulaminu będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń we wszystkich placówkach Biblioteki oraz na stronie https://www.mbphrubieszow.pl

 § 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Sprawozdawczość 2013

Czytaj więcej...